Hoe wordt de organisatie gefinancierd?

Het project Zonnewarmte Ramplaankwartier kent een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase. In de voorbereidingsfase werken Stichting Zonnewarmte.NL en Gemeente Haarlem samen om de financiering van aanleg, beheer en onderhoud van het zonnewarmtenet rond te krijgen. Om dit rond te krijgen is het volgende nodig:

 • Toekenning van de Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) subsidie door het Rijk: zodra deze subsidie is toegekend en het op de bankrekening van het wijkenergiebedrijf staat, dan gaan we starten met de pakketten 1 (Advies), 2 (Isolatie) en 3 (Opwek).
 • Een leningsovereenkomst tussen het wijkenergiebedrijf en de Bank Nederlandse Gemeenten met een lage rentevoet.
 • Voldoende deelnemers hebben een definitief aanbod geaccepteerd.
 • Een succesvolle aanbesteding van het zonnewarmtenet, dat wil zeggen dat de prijs voor het aanleggen van pakket 4 binnen de begroting valt. 

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, kan de uitvoeringsfase starten. In de uitvoeringsfase zijn het de bewoners, verenigd in de wijkenergievereniging (WEV), die via het Wijkenergiebedrijf (een volle dochteronderneming van de WEV) de warmtelevering aan de deelnemende woningen verzorgen. Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van hoe de financieringsstructuur er mogelijk uit komt te zien. Dit schema is nog onder voorbehoud. 

Wijkenergiebedrijf

Het wijkenergiebedrijf financiert haar activiteiten met inkomsten uit:
 • De eenmalige vergoeding die deelnemende gebouweigenaren/bewoners betalen voor een aansluiting op het zonnewarmtenet (dit heet de Basis AansluitKosten, ofwel BAK)
 • De jaarlijks terugkerende vergoeding die deelnemende gebouweigenaren/bewoners betalen voor vastrecht voor warmtelevering.
De kosten voor een wijkenergiebedrijf Het wijkenergiebedrijf (WEB) is geen leverancier van warmte maar een service voor seizoensopslag; de PVT-panelen op de woningen wekken immers zelf de warmte op. Het WEB neemt deze warmte af via het zonnewarmtenet en slaat het op onder de grond, met warmte- en koudeopslag (WKO). In de winter nemen woningen de opgeslagen energie weer af van het WEB. Dit betekent voor het businessmodel dat opbrengsten voor het WEB niet uit de afgenomen warmte bestaan, maar vooral uit een aansluitvergoeding, ofwel ‘vastrecht’. Hoe beter de woningen zijn geïsoleerd, hoe meer woningen gebruik kunnen maken van één WKO, waardoor de kosten per woning verder verminderen. Eerlijk vastrechttarief Het vastrechttarief, het bedrag dat de deelnemer maandelijks afdraagt aan het WEB, varieert per woning. Het tarief wordt gebaseerd op het vermogen van de geïnstalleerde warmtepomp, wat weer gedimensioneerd is op het gebruiksoppervlak van de woning. Daarbij wordt uitgegaan van een isolatie tot in ieder geval schilindicator 70kWh/m2, met de ambitie om verder te isoleren tot ‘de standaard’. Goed geïsoleerde woningen of kleinere woningen kunnen met een lager geïnstalleerd vermogen de woning goed verwarmen. Grotere woningen en minder goed geïsoleerde woningen hebben een zwaardere warmtepomp – en dus ook een zwaardere aansluiting – nodig. Zo worden de lasten voor het WEB eerlijk verdeeld over de verschillende woningtypen en heeft iedereen een goede deal. Bijdrage aansluitkosten Om het WEB te kunnen financieren is inbreng van eigen vermogen nodig. Pas wanneer er een zeker commitment is vanuit de wijk, wil een bank financiering geven. Een bank moet immers de garantie hebben dat de lening ook weer wordt terugbetaald. De landelijke ISDE subsidie voor aansluiting op een warmtenet bedraagt momenteel €3.325 voor woningeigenaren. De bijdrage in de aansluitkosten bedraagt naar verwachting €3.325; de gebouweigenaar kan de aansluitkosten dus van deze subsidie betalen. Financiering De gemeente faciliteert het aantrekken van vreemd vermogen via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met een garantstelling. Het rentetarief inclusief opslagen komt uit op 1,3%. De businesscase van het WEB blijkt haalbaar wanneer er een rijksbijdrage in de vorm van een subsidie wordt verleend om aanloop- en investeringskosten te dekken. Wijkenergievereniging De wijkenergievereniging (WEV) financiert haar activiteiten uit de jaarlijkse bijdrage die bewoners als lid van de WEV betalen. Gebouweigenaren/bewoners (leden WEV) Gebouweigenaren/bewoners financieren de uitvoeringsfase door:
 • een eenmalige bijdrage voor een maatwerkadvies (pakket 1)
 • een eenmalige bijdrage voor inkoop van maatregelen voor isoleren, ventileren en warmteafgifte (pakket 2) en voor installaties zoals een warmtepomp (pakket 3)
 • een jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van maatregelen in Pakket 3 en Pakket 4
 • een jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap van de wijkenergievereniging
 • een eenmalige bijdrage aansluitkosten (BAK) voor aansluiten van de woning op het zonnewarmtenet
 • een jaarlijkse vergoeding voor door het wijknet opgeslagen warmte (vastrecht)
Daarnaast komt er een speciale regeling voor woningen die meer of juist minder PVT op hun dak hebben dan de woning zelf nodig heeft (op basis van de vuistregel dat voor elke 10m2 gebruiksoppervlak een woning 1m2 PVT nodig heeft). Deze meer- en minder regeling wordt nog onderzocht. We denken aan:
 • Een jaarlijkse vergoeding voor elke extra m2 PVT (dus die de woning niet zelf nodig heeft); de netto gebruikers betalen dit via de coöperatie aan de netto opwekkers; de coöperatie kan eventueel ook eigenaar zijn van die extra PVT en een opstalvergoeding betalen aan de gebouweigenaar;
 • Een jaarlijkse GJ vergoeding voor de meer-opwek of de meer-vraag.

Wie zijn wij?

Leden Onderstaande lijst geeft een overzicht van de leden van het kernteam en de stuurgroep van Zonnewarmte.NL Ramplaankwartier. Via het contactformulier kun je algemene vragen

Lees verder »

Forum 'De organisatie'

 • Alle discussies

 • Sorry, there were no discussions found.

Je moet ingelogd zijn om nieuwe discussies te maken.