Planning

Wanneer gaan we beginnen?

Er ligt inmiddels een technisch en financieel haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk plan om de wijk op een duurzame manier te verwarmen. Wanneer de hele wijk ook echt van het gas af is, is moeilijk te zeggen. We hebben nog een traject voor ons liggen. In maart 2021 is aan dit project een flinke subsidie toegekend. We kunnen het nu gaan realiseren!

De tijdlijn die we voor ogen hebben is (onder voorbehoud!):

 • In 2022:
  • Het informeren en werven van wijkbewoners die dit jaar al mee willen doen (dit noemen we ronde 1);
  • Het beschikbaar stellen van de tool ‘kostenraming Zonnewarmte’. Hiermee kan je een berekening maken van de Zonnewarmte schilindicator van je woning, je isolatiebudget, het benodigde vermogen van je warmtepomp en aantal PVT-panelen voor je woning, en een indicatie van je energierekening in de eindsituatie;
  • Het uitvoeren van een pilot maatwerkadvies voor een kleine selectie van woningen. Hiermee willen we toetsen welke maatwerkadviesbedrijven geschikt zijn om maatwerkadviezen voor de hele wijk te kunnen leveren;
  • Het oprichten van de Zonnewarmte-wijkcoöperatie en het Wijk Energiebedrijf;
  • Het uitzoeken en contracteren van de leveranciers die het werk gaan doen (Maatwerkadviseurs, isolatiebedrijven etc.);
  • Uitvoering van pakket 1: Maatwerkadviezen voor de deelnemende woningen (zie het SpaarGas aanbod voor een beschrijving van de pakketten).
 • in 2023:
  • Start met het uitvoeren van pakket 2 Isolatie  en pakket 3 Opwek voor de ronde 1 deelnemers;
  • Het aanleggen van het zonnewarmtenet in de helft van de wijk (pakket 4);
  • Aansluiten op het wijkwarmtenet van de ronde 1 deelnemers;
  • Het werven van de volgende 200 deelnemers (dit noemen we ronde 2);
  • Een deel van de ronde 1 deelnemers zal al van het gas af kunnen (pakket 5).

In beeld ziet de planning er als volgt uit:

Gaat de wijk van het gas af? 

Het is de ambitie van de regering om op den duur de gaskraan dicht te draaien (zie: Klimaatakkoord: Gebouwen gaan van het gas af.) De gemeente Haarlem wil dit in 2040 hebben gerealiseerd (zie: Haarlem steeds gasvrijer en Warmtetransitievisie Haarlem). De (lange termijn) ambitie van SpaarGas is dan ook om met de gehele wijk van het gas af te gaan. 

De overgang van aardgas naar het zonnewarmtenet zal echter stapsgewijs gebeuren. Ook als het wijkwarmtenet er ligt, zal het gasnet nog wel een tijd dienst doen. In elk geval voor de woningen die nog niet voldoende geïsoleerd zijn en die daardoor in de winter gas moeten bijstoken .

Wat is er tot nog toe gedaan?

Begin van het project 

Een aantal jaar geleden is door bewoners van het Ramplaankwartier het zonnedak op de Fablohal gerealiseerd, dit project heette DE Ramplaan. Sindsdien leveren meer dan 1300 zonnepanelen groene stroom aan 200 huishoudens in de wijk. Sinds 2017 zetten we als wijk de weg naar een duurzame wijk voort onder de naam SpaarGas. Met SpaarGas willen we, samen met de gemeente, zorgen voor het aardgasvrij, en dus duurzaam, verwarmen van onze woningen. 

Ontwikkeling van het concept

In de eerste fase van SpaarGas is al een hoop bereikt: samen met de wijk zijn de mogelijkheden voor duurzaam verwarmen verkend. Samen met de TU Delft en ander onderzoekspartners is er een gedegen studie gedaan naar verschillende mogelijkheden en daaruit is een duidelijk winnaar naar voren gekomen: het zonnewarmtenet. Dit concept voldoet aan de vijf uitgangspunten (link) voor het project en is vervolgens uitgewerkt en onderzocht. De technische en financiële haalbaarheid is daarmee aangetoond. 

Draagvlak en participatie

Er is veel aandacht besteed aan het betrekken van zoveel mogelijk wijkbewoners door het organiseren van wijkbijeenkomsten (deels online), informatiemiddagen op het centrale plein op de Ramplaan en met flyers, nieuwsbrieven, de wijkkrant en sociale media. Het doel was: 

 1. De bekendheid met het project in de wijk vergroten
 2. Zo goed mogelijk uitleggen wat het zonnewarmtenet inhoudt, en waar we staan met het project
 3. Het aanscherpen van het project door zoveel mogelijk wijkbewoners vragen te laten stellen en mee te laten denken over hoe het project moet worden vormgegeven. Daarvoor zijn workshops over deelonderwerpen van het project georganiseerd en zijn er werkgroepen opgericht. Talloze vrijwilligers denken zo mee en zetten zich in voor het project.

Meer dan 300 huishoudens gaven met een intentieverklaring aan mee te willen doen aan het project. Aan het begin van 2022 kunnen we stellen: Het Ramplaankwartier is er klaar voor! Er willen ruim genoeg wijkbewoners mee doen om te kunnen beginnen met een wijkwarmtenet en een (eerste) put voor warmte- en koudeopslag. 

Organisatie en financiering

Ook op het gebied van organisatie en financiering is er een hoop bereikt: SpaarGas heeft een slagvaardig projectteam dat, met behulp van de gemeente, wijkbewoners en externe experts, het project vormgeeft. De gemeenteraad stemde eind 2021 in met de garantstelling voor de lening die nodig is voor (o.a.) de aanleg van het zonnewarmtenet. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de partij die de lening zal moeten verstrekken. Er is uitvoerig gesproken  met de BNG. Zij besluiten naar verwachting eind 2022 of, en zo ja tegen welke voorwaarden, zij de lening kunnen geven.