Organisatie

De huidige projectstructuur: Project en ontwikkeling

Stichting SpaarGas

Stichting SpaarGas is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het buurtwarmteproject voor het Ramplaankwartier. In het projectteam SpaarGas Ramplaankwartier zijn bewoners uit het Ramplaankwartier en uit twee andere wijken in Haarlem betrokken. Ook afgevaardigden van gemeente Haarlem hebben zitting in het projectteam. Het projectteam bestaat nu (november 2021) uit acht personen. De stichting heeft een stuurgroep waarin onder meer ambtenaren de gemeente Haarlem en leden van de Wijkraad Ramplaankwartier zitten. Kijk voor een volledig overzicht van team- en stuurgroepleden op de contactpagina.

Op het moment dat de BNG Bank de benodigde lening aan het Wijkenergiebedrijf (WEB) verstrekt en dan verandert de organisatiestructuur van project, naar verwachting in het najaar van 2022. SpaarGas werkt aan de contouren van die organisatiestructuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis en expertise op het vlak van coöperatieve warmtenetten, die binnen Energie Samen (https://www.energiesamen.nu) en andere instanties voorhanden is.

Wijk Ramplaankwartier

De wijkraad maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Zij is betrokken om namens bewoners van de wijk ‘feeling’ te houden met het project, zodat ze keuzes voor de route naar het zonnewarmtenet kan toetsen aan de vijf uitgangspunten voor het project SpaarGas Ramplaankwartier.

Gemeente Haarlem

Gemeente maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Zij is betrokken als financier van de ontwikkelfase van het SpaarGas Ramplaankwartier project. Daarnaast heeft gemeente toegang tot financieringsbronnen voor de uitvoeringsfase van het project. Zo ligt er nu (november 2021) een voorlopig aanbod van de Bank Nederlandse Gemeenten voor een lening met een lage rentevoet aan het Wijkenergiebedrijf in oprichting. Daarnaast beschikt gemeente over kennis over aanbestedingen, over werkzaamheden in de openbare ruimte en denkt ze mee hoe het zonnewarmtenet kan worden opgeschaald naar andere wijken.

De toekomstige projectstructuur: Beheer en exploitatie

Onderstaande organisatiestructuur en toelichting is een verkenning van hoe de toekomstige organisatie er waarschijnlijk gaat uitzien. Het is  onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijkenergievereniging

Bewoners uit het Ramplaankwartier die in 2022 een definitief warmte-aanbod hebben geaccepteerd verenigen zich in een rechtspersoon: De wijkenergievereniging (WEV). De WEV is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Bij de eerste oprichtingsvergadering van de WEV worden de definitieve statuten vastgesteld. De leden van de WEV bepalen samen met de andere leden welke diensten de WEV levert tegen welke tarieven, bijvoorbeeld bulk inkopen en onderhoudscontracten, en welke tarieven WEB mag rekenen. Je kan daarbij denken aan de hoogte van het vastrecht en eventueel meerkosten voor overtollige warmte-opwek of -verbruik.

De WEV wordt mogelijk ook eigenaar van de PVT-panelen: Warmte wordt door alle leden van de WEV opgewekt en in de zomer opgeslagen in de bodem. In de winter wordt diezelfde warmte naar behoefte geleverd aan de deelnemende woningen. 

Wijk Energiebedrijf

Parallel aan de oprichting van de WEV wordt het wijkenergiebedrijf (WEB) opgericht. Het WEB wordt een volle dochter van de WEV. Het WEB wordt een Besloten Vennootschap. Het WEB krijgt van de gemeente de bevoegdheid om warmte te leveren aan de woningen in de wijk. Via aanbesteding gaan we een partij vinden die via een concessieopdracht voor 15-20 jaar vergunninghouder daarvoor is. De concessiehouder vraagt een warmteleveringsvergunning aan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet alleen voor de levering van warmte is een vergunning nodig. Ook voor de aanleg van het zonnewarmtenet en de bodemopslag, dus het verzetten van grond, is een vergunning nodig. Gebruikelijk is dat een adviesbureau, dat bodemonderzoek uitvoert en een doorrekening maakt van de wateropslag in de bodem, de Omgevingsvergunning aanvraagt bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). 

Gemeente Haarlem

De gemeente staat garant voor de lening van Bank Nederlandse Gemeenten aan het wijkenergiebedrijf. De gemeente is daarmee facilitator van het zonnewarmtenet. Dat wil zeggen dat ze geen gedeeld eigenaar is van het zonnewarmtenet en daarmee niet verantwoordelijk voor de warmtelevering aan woningen. Het eigenaarschap van het zonnewarmtenet ligt voor 100% bij de bewoners die zijn verenigd in de WEV, in lijn met het uitgangspunt ‘eigen regie’ door de wijk.

Stichting SpaarGas

In de beheer- en exploitatiefase ondersteunt Stichting SpaarGas de WEV en de bewoners die deelnemen aan het zonnewarmtenet. WEV fungeert als opdrachtgever voor SpaarGas.