Organisatie tijdlijn

Wat is er tot nu toe gedaan?

Een aantal jaar geleden is door bewoners van het Ramplaankwartier het zonnedak op de Fablohal gerealiseerd, dit project heette DE Ramplaan. Sindsdien leveren meer dan 1300 zonnepanelen groene stroom aan 200 huishoudens in de wijk. Sinds 2017 zetten we als wijk de weg naar een duurzame wijk voort onder de naam SpaarGas. Met SpaarGas willen we, samen met de gemeente, zorgen voor het aardgasvrij, en dus duurzaam, verwarmen van onze woningen.

Medio 2017 zijn de eerste brainstorms gehouden over het project SpaarGas. SpaarGas Ramplaankwartier is ontstaan uit Stichting DE Ramplaan en de wijkraad, waarbij nauw wordt samengewerkt met gemeente Haarlem.

In 2018 is een eerste onderzoek gedaan naar een duurzame manier van verwarmen van de wijk door een consortium van bedrijven onder leiding van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit (TU) Delft.

In 2019 is daar vervolgens een gedetailleerd plan van gemaakt. Sinds eind 2019 is er een technisch en financieel haalbaar, betaalbaar en duurzaam verwarmingsplan voor de hele wijk.

In 2020 en 2021 is het SpaarGas projectteam geleidelijk uitgebreid van vier naar acht personen. Dit team heeft gewerkt aan het verder uitvoeringsgereed maken van het project. De gemeente Haarlem en provincie Noord Holland hebben sinds voorjaar 2021 een subsidie verstrekt ter waarde van ongeveer 1,0 fte; in de jaren daarvoor werd door hen ook al een kleinere subsidie verstrekt voor de onderzoeksfase. 

Dat heeft onder meer geleid tot:

  • Een Business Case voor bewoners en het Wijkenergiebedrijf, beiden zijn gevalideerd door adviesbureau Fakton Energy.
  • Een overzicht van kansrijke leningen en subsidies voor de financiering van de investering door project en gebouweigenaren.
  • Betrokkenheid van wijkbewoners bij het project door middel van regelmatige bijeenkomsten.  Continue informatieverstrekking over de voortgang van het project.
  • Meer dan 300 huishoudens tekenden een intentieverklaring waarin zij aangaven mee te willen doen aan het project.
  • Een hulpmiddel waarmee we projectrisico’s kunnen beheersen.
  • Een actieve pool van energie- en straatcoaches die wijkbewoners ondersteunen met het invullen van het Huisdossier.
  • Een subsidieaanvraag van 4 miljoen euro bij het Programma Aardgasvrije Wijken.

Wat gaan we doen vanaf 2022?

In het eerste kwartaal van 2022 maken we een voorselectie van inschrijvers (aannemers, installatiebedrijven) die ons kunnen helpen het zonnewarmtenet aan te leggen en de woningen voor te bereiden op toekomstige aansluiting op het zonnewarmtenet.

De eerste belangrijke mijlpaal aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 is een positief besluit van het Rijk om een subsidie van het  Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) toe te kennen. Vanaf het tweede kwartaal in 2022 komt het project dan in een stroomversnelling. De rechtspersonen wijkenergievereniging (WEV) en wijkenergiebedrijf (WEB) worden opgericht en de aanbesteding van de aanleg van het zonnewarmtenet kan starten.

Een tweede belangrijke mijlpaal is voorzien voor het derde kwartaal in 2022: de aanbesteding van het zonnewarmtenet is succesvol. Dat betekent dat het definitieve ontwerp van het zonnewarmtenet en de benodigde investering voor de aanleg van het zonnewarmtenet niet of nauwelijks afwijken van de eind 2021 opgestelde business case voor het Wijkenergiebedrijf.

Een derde belangrijke mijlpaal is dat de Bank Nederlandse Gemeenten een lening met een lage rentevoet aan het Wijkenergiebedrijf heeft verstrekt. Die mijlpaal is voorzien voor eind 2022. Een gunstige uitkomst van de eerste twee mijlpalen is hiervoor een randvoorwaarde.

Een vierde belangrijke mijlpaal is dat voldoende (minimaal 200) woningen voldoende energie-opwek oppervlak in de vorm van PVT-panelen (gemiddeld 12m2 per woning), een warmtepomp en een boilervat hebben laten installeren. Deze woningen zijn dan klaar om aan te sluiten op het wijkwarmtenet, ofwel ‘zonnewarmtenet-ready’. Vanaf 2023 start dan de aanleg van een eerste put voor warmte- en koudeopslag (WKO). Zo’n open bodemenergiesysteem met een warme en een koude bron wordt een WKO-doublet genoemd.